Algemene Voorwaarden

 


Algemene Voorwaarden
Plantenservice-reuver
Keulseweg 162
5953 HP REUVER
T.: 06-55333425
F.: 077-4750256
E-mail : info@plantenservice-reuver.nl
Internet : www.plantenservice-reuver.nl

K.v.K. Venlo nr. 67118437 Btw nr NL856839255.B01
Rabobank Venlo 1439.24.184  IBAN: NL49RABO0143924184

Gelieve alle correspondentie te zenden aan plantenservice-reuver op bovenstaand adres of naar het mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

 


Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

1.1 Afnemer:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Plantenservice-reuver in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

1.2. Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Plantenservice-reuver en de koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.3. Producten:
Bomen,struiken en tuinplanten de ruimste zin van het woord.

1.4 Diensten:
De door Plantenservice-reuver.nl al dan niet betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin.

1.5 Bestelling/order:
Iedere opdracht van de koper aan Plantenservice-reuver  Bestelling/orders kunnen alleen via de internetshop van Plantenservice-reuver.nl geplaatst worden.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Door het plaatsen van een bestelling via de internetshop van Plantenservice-reuver.nl geeft de koper te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Plantenservice-reuver.nl heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.2.Plantenservice-reuver.nl zorgt ervoor dat de order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan Plantenservice-reuver.nl. Als de bestelde producten bij de koper worden afgeleverd,zijn de transportkosten voor rekening van afnemer, tenzij anders overeen gekomen.  Het risico van verzending is bij Plantenservice-reuver.nl 

2.3. Plantenservice-reuver.nl  is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden.

2.4. Plantenservice-reuver.nl is gerechtigd de koper zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Plantenservice-reuver.nl te weigeren.


Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen van Plantenservice-reuver.nl zijn vrijblijvend en Plantenservice-reuver.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de koper alle door Plantenservice-reuver.nl  gevraagde gegevens heeft verstrekt en Plantenservice-reuver.nl de opdracht heeft bevestigd aan door de koper opgegeven emailadres. De koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Plantenservice-reuver.nl te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

3.3. Plantenservice-reuver.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Plantenservice-reuver.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 . De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW). De door de koper verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor BTW worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Plantenservice-reuver.nl vermeld. Verzendkosten zijn op aanvraag daar we met kleine en grote planten te maken hebben, en hier niet altijd een vast bedrag voor staat.

4.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

4.3. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van: Overboeking. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Plantenservice-reuver.nl
4.4. Plantenservice-reuver.nl behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.


4.5. Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.


Artikel 5. Levering/levertermijn/bezorging
5.1.  Besteling betaald via bank of postgiro worden binnen een week behandeld. Hier geeft Plantenservice-reuver.nl nog de exacte levertijd van aan.


5.2. De door Plantenservice-reuver.nl opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de koper niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de koper per mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan Plantenservice-reuver.nl een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de koper bij Plantenservice-reuver.nl het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de koper terugbetaald.

5.3.Plantenservice-reuver.nl verstuurd de goederen met eigen transport, of door derden. Of de bestelling kan afgehaald worden.
Indien u kiest voor afhalen betaalt u uiteraard geen verzendkosten.

Zodra Plantenservice-reuver.nl de betaling heeft ontvangen gaat Plantenservice-reuver.nl over tot het compleet maken van uw bestelling.Daarna wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de leverijd/en of afhaaldatum.


Artikel 6. Aflevering en risico
Plantenservice-reuver.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Plantenservice-reuver.nl en de koper. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. Plantenservice-reuver.nl neemt uiteraard geheel het risico van verzending echter de kosten van verzending komen ten laste van de koper.


Artikel 7. Verzendkosten
Er geldt geen vast tarief, dit is mede afhankelijk van de ordergrote, en de afleverplaats van de bestelling.

Artikel 8. Leveringen en garanties
Plantenservice-reuver.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale kwaliteitseisen.
Er is alleen sprake van garantie indien dit door beide partijen schriftelijk overeengekomen is.
Daar wij hier met levend materiaal te maken hebben, kan door plantenservice-reuver niet gecontroleerd worden, hoe met de planten e.d wordt omgegaan, met name watergeven,natigheid,infecties in de bodem,uitdroging. e.d


8.1. Ruilen / retourneren:
Indien de koper meent dat leveringen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft de koper de keuze deze direct mee terug te leveren.

De koper dient dit gelijk (binnen 24 uur)  schriftelijk bij  Plantenservice-reuver.nl te melden.

Indien bij aflevering (binnen 24 uur)  niets gemeld wordt, kan achteraf niet meer gereclameerd worden, over slechte goederen,

daar wij met levende materialen te maken hebben, en door ons niet meer te controleren is hoe er met omgegaan wordt.

De verzendkosten van het retourneren van het artikel zijn voor rekening van de koper zelf.

Indien de koper een artikel niet wilt, zullen alleen de kosten van het artikel zelf aan de koper terugbetaald worden, de verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Indien de koper een artikel wil ruilen voor een ander artikel,danwel een andere plantmaat, zal er een nieuwe factuur gemaakt worden en worden de verzendkosten opnieuw berekend. Het eventuele tegoed zal dan aan de koper terugbetaald worden.
8.2.  incomplete zendingen:
Indien een order niet compleet geleverd kan worden, word de koper zsm op de hoogte gesteld, en overlegd waneer het ontbrekende artikel geleverd wordt,al dan niet geanuleerd wordt.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde Plantenservice-reuver.nl  producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Plantenservice-reuver.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de koper over.

 

Artikel 10. Overmacht

 

10.1. Onverminderd de overige aan Plantenservice-reuver.nl toekomende rechten, heeft Plantenservice-reuver.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Plantenservice-reuver.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Plantenservice-reuver.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van Plantenservice-reuver.nl wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 11. Diversen

 

11.1. Indien de koper aan Plantenservice-reuver.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Plantenservice-reuver.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan Plantenservice-reuver.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

 

11.2. Wanneer door Plantenservice-reuver.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Plantenservice-reuver.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

 

11.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Plantenservice-reuver.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Plantenservice-reuver.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

11.4. Plantenservice-reuver is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden.

11.5. Plantenservice-reuver zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.Plantenservice-reuver neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Openingstijden Afhaal/Tuincentrum
(bloemenkwekerij Franssen van den Heuvel)
De kievit 9a
5953 TC Reuver

Ma t/m Vr 09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00
Za 08.00-17.00 uur